Special Topics in RNA

Special Topics in RNA for Spring 2018 Under construction
Course code 3024370
Credits 2 credits
Organizer Dr. Soo-Chen Cheng
Time Monday, 10:10 am -12:00 pm
Place R123, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica
Instructors Soo-Chen Cheng (SSC), Tien-Hsien Chang (THC), Woan-Yuh Tarn (WYT), Yi-Shuian Huang (YSH), Shu-Hsing Wu (SHW), Jun-An Chen (JAC), Guey-Shin Wang (GSW)